Stichting Opleidingsinstituut Juridisch Onderwijs (SOJO)

ERKEND DOOR DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN

Klachtenregeling:

Artikel 1 Begrippen  

Deelnemer  

Ieder die geldig deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training, opleiding of traject van SOJO.  

Klachtencommissie  

De Klachtencommissie van SOJO inzake cursussen, trainingen, opleidingen of trajecten.  

Cursus, training, opleiding of traject  

De cursus, training, opleiding of traject die door SOJO wordt aangeboden of georganiseerd.  

Docent/trainer/opleider/adviseur  

De persoon die in opdracht van SOJO of het erkende opleidingsinstituut de cursus, training, opleiding of traject uitvoert.  

Klacht  

Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training, opleiding of traject gericht aan de Klachtencommissie met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.  

Klager  

Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend.  

Artikel 2 Ontvankelijkheid  

1. De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de cursus, training, opleiding of traject deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie weken na afsluiting van de cursus, training, opleiding of traject een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training, opleiding of traject indienen bij de Klachtencommissie.  

2. De Klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.  

3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.  

4. De geregistreerde klachten worden voor een periode van 2 jaar bewaard.  

Artikel 3 Samenstelling van de Klachtencommissie  

1. De Klachtencommissie bestaat uit de bestuurder van SOJO en een hieraan verbonden docent (niet zijnde een bestuurder van SOJO). Zij onderzoeken de klacht die is ingediend volgens de in artikel 5 beschreven klachtprocedure  

Artikel 4 Taak van de Klachtencommissie  

1. De Klachtencommissie heeft de taak om de bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven.  

Artikel 5 Klachtprocedure  

1. Nadat de klacht is ingediend krijgt de klager binnen 7 werkdagen een bericht dat zijn klacht bij SOJO is ontvangen.  

2. De Klachtencommissie onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk, dan laat hij dit schriftelijk en inhoudelijk onderbouwd aan de klager weten.  

3. Is de klacht wel ontvankelijk, dan zal de opleider van de betreffende de cursus, training, opleiding of traject verzocht worden een schriftelijke reactie op deze klacht geven.  

4. De Klachtencommissie zendt een afschrift daarvan naar de klager.  

5. Is het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken trainer/opleider/adviseur zich een oordeel te vormen, dan hoort de Klachtencommissie de klager en de betrokken trainer/opleider/adviseur in elkaars aanwezigheid.

Artikel 6 Het oordeel van de Klachtencommissie 1. De Klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. 

2. De Klachtencommissie zendt een afschrift van haar oordeel naar de klager.  

3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.  

4. Indien de verlenging noodzakelijk is, maakt de Klachtencommissie deze verlenging aan de klager bekend.