Stichting Opleidingsinstituut Juridisch Onderwijs (SOJO)

ERKEND DOOR DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN

Algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SOJO en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als SOJO en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen The Internet Academy en opdrachtgever/cursist komt tot stand door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier die aan SOJO wordt verstrekt.

  Artikel 3. Annulering

3.1 Annulering bij open inschrijving

De opdrachtgever/cursist kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door SOJO. De annuleringskosten staan onderstaand vermeld. 

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij SOJO aanmelden.

Artikel 4. Annulering SOJO

SOJO kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 5. Prijzen

De prijs van de cursus wordt vooraf schriftelijk vastgelegd. SOJO  heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 6. Facturering

De factuur wordt voor aanvang van de cursus verstuurd en dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7. Artikel 7. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan SOJO overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op door SOJO uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij SOJO, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van SOJO mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen SOJO en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Almelo.

 

Datum   annulering

Kosten   voor cursist

meer dan 4   weken voor het begin van de cursus

geen   kosten

2 tot 4   weken voor het begin van de cursus

50% van de   cursuskosten

minder dan   2 weken voor het begin van de cursus

volledige   cursuskosten